ŠTATÚT reklamnej a propagačnej súťaže:
„Schovávačka“

Tento štatút upravuje pravidlá súťaže „Schovávačka“.
Tento štatút súťaže bude uverejnený na internetovej stránke Facebooku www.facebook.com/KartaVyhod/ počnúc dňom 2. november 2021.

1. Organizátor súťaže

Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767, DIČ: 2022730457, IČ DPH: SK2022730457, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd.: Sa, Vložka č.: 1628/V
a
innogy Slovensko s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809, DIČ: 2022646549, IČ DPH: SK2022646549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č.: 92491/B
ďalej len ako „organizátor“.

2. Účel

Účelom súťaže je propagácia Karty výhod a zvýšenie záujmu o komoditné a nekomoditné produkty od organizátorov súťaže.

3. Trvanie a miesto konania súťaže

Začiatok súťaže: 2.novembra 2021 (9:00:01). Koniec súťaže: 28.novembra 2021 (23:59:59).
Miesto konania súťaže: Facebook/Karta výhod

4. Médiá určené pre súťaž

www.facebook.com/kartavyhod. Propagačná súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

5. Základný princíp súťaže

Podmienkou zaradenia do súťaže je byť zaregistrovaný na internetovej stránke www.facebook.com.

Účastníkom súťaže sa stáva každý súťažiaci, ktorý sa zúčastní súťaže na Facebooku a do komentára napíše odpoveď na otázku. Spolu budú 4 súťaže, jedna týždenne. Žrebovať budeme spolu 24 výhercov, počet výhercov podľa týždňov je popísaný nižšie.
Súťažné posty budú prezentovať príspevky, v ktorých budeme komunikovať priestory bytu so skrytými zvieratkami zo ZOO a fanúšikov vyzveme aby do komentára napísali ktoré zvieratká sú skryté na obrázku.
Víťazi súťaže získajú rodinné vstupenky do ZOO Košice, off road jazdu terénnym autom po ZOO Košice, alebo večerný peší okruh so sprievodcom po ZOO.

Termíny súťažných týždňov:

 1. súťažný post: 2.11.2021 – 7.11.2021 výhercov uverejníme najneskôr do 15.11.2021 ( 5 výhercov darčekovej vstupenky a 1 výherca off road jazdy po ZOO s večerou)
 2. súťažný post: 8.11.2021 – 14.11.2021 výhercov uverejníme najneskôr do 22.11.2021, (5 výhercov darčekovej vstupenky a 1 výherca vstupenky s večerným peším okruhom so sprievodcom pre 5 osôb s večerou)
 3. súťažný post: 15.11.2021 – 21.11.2021 výhercov uverejníme najneskôr do 29.112021 ( 5 výhercov darčekovej vstupenky a 1 výherca off road jazdy po ZOO s večerou)
 4. súťažný post: 22.11.2021 – 28.11.2021 výhercov uverejníme najneskôr do 8.12.2021(5 výhercov darčekovej vstupenky a 1 výherca vstupenky s večerným peším okruhom so sprievodcom pre 5 osôb s večerou)

Výhry:

 1. 20 x darčekové vstupenky pre 2dospelí + 3 deti do 15 rokov v hodnote 15,- EUR
 2. 2 x Off road jazda terénnym automobilom po ZOO pre 4 osoby so sprievodcom s večerou v hodnote 110,- EUR
 3. 2 x Večerný peší okruh so sprievodcom pre 5 osôb s večerou v hodnote 75,- EUR

6. Podmienky účasti v súťaži

Podmienka zaradenia do súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť každá registrovaná fyzická osoba na Facebooku s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr dňa 1. novembra 2021 dovŕšila 18 rokov. Súťaž je zverejnená na www.facebook.com/kartavyhod.

Súťaže sa nesmú zúčastniť :

 1. zamestnanci organizátora súťaže,
 2. podnikatelia spolupracujúci s organizátorom súťaže na príprave, organizovaní a zabezpečení súťaže,
 3. zamestnanci, členovia orgánov alebo spoločníci osôb uvedených v písm. a) alebo b) vyššie,
 4. osoby blízke osobám uvedeným v písm. a), b) alebo c) podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
  Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa týchto bodov, tak nárok tejto osoby (výhercu) na výhru zaniká . Výhra sa tejto osobe (výhercovi) neodovzdá, táto osoba (výherca) bude zo súťaže vylúčená a predmetná výhra bude následne odovzdaná v poradí ďalšiemu vyžrebovanému účastníkovi súťaže (náhradníkovi výhercu) v poradí určenom podľa tohto štatútu.

7. Výhra a odovzdanie výhry

Výhrou v súťaži sú darčekové vstupenky do ZOO Košice – Kavečany uvedené v bode 5 tohto štatútu. Do súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí splnili podmienky tohto štatútu. Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí sa zúčastnia súťaže na Facebooku a do komentáru napíšu odpoveď na otázku.
Organizátor súťaže po každom súťažnom týždni náhodným výberom vyžrebuje zo všetkých správnych odpovedí šiestich výhercov.

Oboznámenie účastníka súťaže o získaní výhry prebieha facebookovou správou či telefonicky. Výhry budú výhercom zaslané doporučene poštou alebo odovzdané osobne, a to v období do 1 mesiaca po oznámení výsledkov súťaže.

8. Osobné údaje

V súlade s Nariadením EP a R (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, organizátor ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje účastníkov v rozsahu meno na facebooku a výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, číslo karty výhod, emailová adresa, telefón, adresa na doručenie zásielky na účel evidencie súťažiacich, správy, vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry.

Organizátor do troch mesiacov od ukončenia súťaže osobné údaje účastníkov súťaže zlikviduje. Organizátor primeraným spôsobom uchováva osobné údaje výhercov pre účely daňové, účtovné a archivačné. Organizátor súťaže je oprávnený v rámci vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercov súťaže zverejniť osobné údaje výhercov (v rozsahu: iniciály mena a priezviska, obec bydliska) na svojej internetovej stránke, alebo na www.facebook.com/kartavyhod. Organizátor neprenáša osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Organizátor nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania spracúvaných osobných údajov. Účastník súťaže a výhercovia majú všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od organizátora prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú v Pravidlách ochrany osobných údajov, ktorých aktuálna verzia je dostupná na webovej stránke www.vse.sk alebo www.innogy.sk.

9. Súdne vymáhanie výhier v súťaži

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. Vecné ceny nie je možné vymeniť za finančnú výhru. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení, organizátor súťaže.

10. Úprava a zmena pravidiel súťaže

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť štatút súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. V prípade rozporu medzi pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom platí znenie pravidiel a podmienok súťaže uvedených v tomto štatúte.

11. Zodpovednosť za škodu

Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti so súťažou bude riešená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania účastníka súťaže vznikne organizátorovi súťaže alebo ostatným účastníkom súťaže akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že spoločnosť Facebook nemá voči nim v súvislosti s touto súťažou žiadne záväzky a za priebeh súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť.

12. Všeobecné ustanovenie

Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.
Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov podľa § 8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor súťaže má povinnosť oznámiť výhercovi výšku výhry pri jej odovzdaní. Výhry do 350,- EUR sú v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od dane oslobodené. 

Volajte na
0850 123 998 0850 123 998

Chyba

Niečo sa pokazilo. Skúste prosím ešte raz.

Ďakujeme,

úspešne ste sa prihlásili na odber našich noviniek.

Chyba

Vyplňte prosím všetky údaje.

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme, že ste sa rozhodli využiť bezplatné Energetické poradenstvo.
V najbližších dňoch si s vami telefonicky upresníme termín návštevy innogy Experta.

Návrat